Ko nori vyrai ir apie ką svajoja moterys

„Mylėti save, atrodo, paprasta, tačiau ne visiems tai lengvai pa­vyksta“, – pastebi dvasingų pa­žinčių tarnybos vadovė Vilma Šiaučiūnienė.

Ar galite pasakyti, jog pasiteisino dvasingų pažinčių tarnybos įkūrimas?

Pažinčių tarnybos, kuri galėtų suvesti du dvasingus žmones, tikrai labai reikėjo. O kur susipažinti žmonėms, kurie, pavyzdžiui, nevartoja alkoholio, sveikai gyvena, užsiima dvasinėmis praktikomis? Tikrai nėra daug tokių vietų, kur galėtum su­tikti bendraminčių. Manau, labai reikėjo tarnybos, kuri sujungtų dvi sielas, trokš­tančias bendrauti dvasiškai. Tie, kurie kreipiasi į dvasin­gų pažinčių tarnybą, tikrai netrokšta vienkartinių santy­kių, trumpo romano ir nuo­tykių. Šie žmonės atsakingai pasirengę sutikti artimą sielą ir trokšta, oficialiai įforminę santykius, per gyvenimą ei­ti su begaliniu pasiaukojimu, kantrybe ir meile.

Dirbdama dvasingų pažinčių tarnyboje tikriausiai ir pa­ti paanalizuojate, kodėl vie­ni žmonės lengvai randa an­trąją pusę, o kiti, kad ir ko­kie šaunūs būtų, taip ir lie­ka vieni?

Žinoma, stebiu žmones, aplinkybes, įvykius. Paste­biu, kad didžiausia bėda, jog žmonės pamiršta mylėti sa­ve. O kai stokoji meilės sau, nesugebi atverti širdies ir ateinančiai meilei. Paprasčiau­siai nemoki meile dalytis su kilu. Dažnai žmonės, ben­draudami su priešingos lyties asmenimis, pasistato daugy­bę kliūčių, neretai turi galybę baimių, negali pamiršti bu­vusių nesėkmingų santykių. Naujos meilės priimti negali jau vien pasakydamas: „Aš nesu vertas meilės“ ar­ba „Kas mane tokią mylės?“ Taip sakydami patys užveria jai duris. Dažnai į tarnybą at­einantys žmonės paprasčiau­siai netiki meile. O kaip dažnai jie save smerkia, kriti­kuoja, pykstasi su savimi… Nemažai kalbamės, netgi už­duodu namuose atlikti tam tikras praktikas, kurios ver­čia tobulėti, moko labiau pa­milti save, atverti širdį nau­jiems jausmams. Papras­tai, kai žmogus atsipalaiduoja, neprisiriša prie rezultato, bet savo ketinimą atvira šir­dimi paleidžia i visatą, jo no­rai išsipildo lengvai, be dide­lių pastangų.

Patariate jiems būti atvires­niems ir nuoširdesniems?

Šios savybės tikrai labai gelbsti, ieškant antrosios pusės. Mano tikslas – ne tik pa­dėti žmogui susirasti antrąją pusę, bet pirmiausia – išmok­ti pažinti save, mylėti ir ver­tinti. Juk kiekviename mūsų slypi didžiuliai talentai, visi turime be galo daug galimy­bių siekiant gyvenimo tiks­lo. Turime galimybę naujai atrasti save, žmones, pasau­lį, suteikti gyvenimui naujos kokybės….

Ar nemanote, kad kai kurie žmonės negali sutikti savo antrosios pusės vien todėl, kad pernelyg bijo prarasti laisvę, vengia suvaržymų?

Gali būti ir taip, tačiau ka­muojant bet kokiai baimei, reikia ją išrauti, nes tai, ko bi­jai, kartais ir atsitinka. Toks jau gyvenimo dėsnis – pritrau­ki tai, apie ką galvoji. Kiek­vienam labai svarbu išdrąsėti. Tiesa, tie, kurie ateina į pažin­čių tarnybą, jau yra žengę pirmąjį ir patį svarbiausią žings­nį. O kitoms vidinėms bai­mėms sunaikinti kartais rei­kia šiek tiek daugiau laiko. Jo reikia ir tam, kad galėtume vėl atsitiesti ir atvira širdimi eitume pasitikti meilės, išgydytume senas žaizdas.

O gal kartais jau mūsų astrolo­giniame horoskope „įrašyta“, kad mums nelemta gyvenimą susieti su kitu žmogumi?

Paprastai visiems, kurie at­eina į mūsų tarnybą, siūlo­me drauge peržiūrėti asme­ninį horoskopą. Juk naujiems santykiams užmegz­ti yra tinkamas ir mažiau palankus metas. Tikrai la­bai svarbu, kada draugys­tę pradėti. Štai vienas vyriš­kis nuoširdžiai norėjo sutik­ti gyvenimo draugę, tačiau astrologinis tranzitinių pla­netų išsidėstymas rodė, kad metas pradėti naujus santy­kius jam nepalankus. Tai ir buvo atsakymas, kodėl tuo metu žmogui visiškai nesise­kė bendrauti su moterimis, vos užsimezgus santykiams, iškart jie nutrūkdavo. Jei to žmogus nebūtų sužinojęs, galbūt iš viso būtų susigraužęs, galutinai nusivylęs mo­terimis ir meile. Mūsų pažin­čių tarnyboje tikrinamas dar ir poros suderinamumas, lei­džiantis pamatyti, kokias do­rybes kiekvienas poroje ga­lės ugdyti. Galbūt drauge gy­venant gresia vien pykčiai, iš kurių kils neužgesinami gais­rai. O jie lemia nesusikalbė­jimą, galiausiai – skyrybas. Būna, kad ateina moteris ir primygtinai prašo nesiūlyti tam tikro astrologinio ženklo vyriškio, tačiau pažvelgus j jos horoskopą aiškiai matyti, kad būtent tas nepageidauja­mo ženklo vyriškis jai reikalingas, nes šiai moteriai bus geriausias mokytojas, pade­dantis tobulėti, ugdyti dory­bes ir vertybes.

Antroji pusė – tikrasis mūsų veidrodis?

Tiesa, artimas žmogus ge­riausiai parodo mūsų trūku­mus, būdami šalia geriausiai tobulėjame. Žinoma, namuo­se visada norisi kuo daugiau darnos ir savitarpio suprati­mo. Tačiau iš tiesų gyveni­mas kupinas likimo išbandy­mų ir sunkumų, kuriuos turi­me įveikti susitelkę, atkakliai ir kantriai. Be abejo, visi nori­me tuos sunkius etapus įveik­ti lengviau ir takiau…

Moterys neretai padūsauja, kad supratingų, dvasingų vy­rų labai maža. Daug tokių at­eina j jūsų pažinčių tarnybą?

Ateina. Tikrai yra dvasingų vyrų. Į mus dažnai kreipia­si nerūkantys, alkoholio ne­vartojantys, sveiką gyveni­mo būdą propaguojantys vy­rai. Daugeliui jų labai svarbi ekologija. Tokie vyrai sta­to ekologiškus namus, do­misi sveika gyvensena, o iki pilnatvės dažniausiai jiems trūksta tik meilės. Kiekvie­nam reikia artimo žmogaus, su kuriuo jaustų glaudų ryšį, galėtų pabendrauti ar tiesiog pabūti tyloje…

Vyrai ir moterys meilę tik­riausiai įsivaizduoja kiek skir­tingai?

Tiesa. Tačiau skirtingai ją įsivaizduoja ir įvairios mo­terys. Pavyzdžiui, tos moterys, kuriose dominuoja vy­riška jan energija, pageidau­ja švelnaus, drovaus, mo­kančio išklausyti, leidžiančio joms dominuoti vyro. O mo­terims, kuriose harmoninga in ir jan energija, reikia drą­saus, ryžtingo, savimi pasiti­kinčio partnerio. Apie pinigi­nius reikalus paprastai mote­rys nekalba. Apie tai daugiau kalba vyrai. Kai kurie atėję guodžiasi: „Neturiu namo, o mano automobilis jau dešim­ties metų senumo, tai kaip aš susirasiu gera moterį?“ Aiš­kinu, kad nė vienai, užsire­gistravusiai šioje agentūroje, materialūs dalykai nėra svar­biausi. Tada nusiramina. O dauguma vyrų iš moters tiki­si tų pačių dalykų: šilumos, švelnumo, jaukaus moteriškumo… Nė vienam nerei­kia labai valdingos, stiprios ir ryžtingos moters, su kuria jaustųsi kaip už mūro. Tačiau gyvenime sutinku tokių vyrų, kurie trokšta, kad moteris bū­tų už juos stipresnė, uždirb­tu pinigų, išlaikytų šeimą. Ta­čiau likimas dažnai pats pa­koreguoja aplinkybes – tokių vyrų moterys lieka bedarbės arba pradeda mažai uždirbti ir pan. Taigi tada tenka vyrui tapti tikru vyru…

O gal žinote kokį receptą, pa­dedantį poroms metų metus išlikti drauge?

Manau, kad pagrindinė ilga­amžiškumo poroje paslaptis – pagarba vienas kitam ir besą­lyginis pasiaukojimas. Labai svarbus ir supratimas, taip pat kito žmogaus priėmimas su visomis jo ydomis ir silpny­bėmis. Ne visada lengva my­lėti kitą tokį, koks jis yra. Ta­čiau tai ir yra darbas su savi­mi. O kaip dažnai mums rei­kia savyje numalšinti vidinį ginčą, susidraugauti su savi­mi. Kai gebame į savo santy­kius pažvelgti tarsi iš šalies, tada viskas pasimato tarsi ant delno. Aiškiai ir supranta­mai. Kartais, pamačius savo bėdas iš šalies, jos ima ir iš­sisprendžia. Tikroji meilė ta, kai laiminame kito žmogaus kelionę pilnatvės link, džiau­giamės eidami vienas šalia kito, tikimės abu tobulėti…

GERAS ŽURNALAS Nr. 16 2011 gegužės 18 – 24 d.