PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytas sutarties sąlygas. Pažymėdami varnele prie „Su paslaugų teikimo sutartimi susipažinau ir sutinku“, Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visą sutartį, supratote jos turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Meiles Harmonija atstovaujama Vilmos Šiaučiūnienės, veikiančios pagal bendrijos įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Jūs (toliau – Klientas), toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. PASLAUGŲ KAINA, ATSISKAITYMO TERMINAI IR TVARKA


1.1. Pasirinkto teikiamų Paslaugų kaina nurodyta paslaugose.
1.2. Klientas, užsiregistravęs Meilės Harmonijoje, sutinka su pasirinktų Meilės Harmonijos teikiamų Paslaugų kaina.
1.3. Pasirinktų paslaugų kainą Klientas įsipareigoja apmokėti tiesiogiai į Meilės Harmonijos nurodytą sąskaitą arba naudojant kitas elektronines mokėjimo priemones (pvz. Stripe) iš karto po registracijos.

1.4. Mokėjimas laikomas atliktu, kai mokėjimo suma įskaitoma Meilės Harmonijos sąskaitoje.
1.5. Meilės Harmonijos išrašyta sąskaita – faktūra automatiškai sugeneruojama ir išsiunčiam į Kliento nurodytą elektroninį paštą iš karto po apmokėjimo gavimo.

2. MEILES HARMONIJA ĮSIPAREIGOJA ATLIKTI PINIGŲ GRĄŽINIMĄ ŠIAIS ATVEJAIS:


2.1. Jei klientas gavo ne tą paslaugą, už kurią atliko apmokėjimą

2.2. Jei susipažinimo renginys dėl ligos (pažyma) ar artimųjų mirties(pažyma) buvo skubiai atšauktas.

2.3. Klientas informuojamas , atlikdamas mokėjimo pavedimą, patvirtina, kad supranta, jog po gyvo susitikimo – konsultacijos arba online su „Meilės harmonija“ įkūrėja, atsisakius pasirašyti pagrindinę sutartį, „Meilės harmonija“ įgyja teisę pasilikti 75,00 eu. dydžio sumą, kaip netesybas, skirtas kompensuoti pažinčių tarnybos minimalius nuostolius, patirtus dėl gyvam susitikimui – konsultacijai skirto laiko, kitų sąnaudų.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

3.1. Ši sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas pažymi varnele prie „Su paslaugų teikimo sutartimi susipažinau ir sutinku“ ir galioja, kol Paslaugos teikiamos jų užsakytą teikimo laikotarpį.
3.2. Jeigu viena Sutarties Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, kita Šalis apie tai privalo pranešti (elektroniniu paštu arba telefonu) Sutartį pažeidusiai Šaliai. Jeigu Sutartį pažeidusi šalis nepradeda tinkamai vykdyti įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį.

4. KONFIDENCIALUMAS


4.1. Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialia bet kokią su šia Sutartimi susijusią informaciją bei visą kitą informaciją, kurią jos gavo viena iš kitos Sutarties vykdymo metu, ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus, jei galiojantys įstatymai numato, kad konfidenciali informacija turi būti atskleista kompetentingų organizacijų ar institucijų prašymu
4.2. Konfidencialumo sąlygą pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai tiesioginius ir netiesioginius dėl šio pažeidimo patirtus nuostolius.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šios Sutarties sąlygas.
5.2. Jei pasikeičia Šalies kontaktai ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi nedelsiant informuoti kitą Šalį pranešdama apie pasikeitusius duomenis. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją dėl informacijos gavimo laiku/negavimo ir atsako už nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.
5.3. Kilus ginčams ar nesutarimams dėl šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo / nevykdymo, Šalys juos sprendžia tarpusavio derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, visi ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.
5.4. Bet kurie Šalių pranešimai turi būti pateikti kitai Šaliai raštu jos nurodytų elektroniniu paštu arba registruotu paštu Šalies nurodytu adresu, o kita Šalis turi patvirtinti apie tokio pranešimo gavimą per 3(tris) darbo dienas.
5.5. Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.