Pažinčių klubas dvasingiems žmonėms

„Po skaudžių skyrybų, mylimojo netekties žmonės dažnai nedrįsta atsiverti vėl nau­jai liepsnojančiai meilei. Bijo dar kartą likti įskaudinti, nusivilti… Džiaugiuosi galėdama padėti žmonėms atrasti meilę iš naujo”, – sako pažinčių tarnybos vadovė Vilma Šiaučiūnienė.

Manau, nevienas, per­skaitęs skelbimą, pa­galvoja, kuo gi jūsų pažinčių tarnyba ski­riasi nuo kitų?

Viena iš mūsų tarnybos sąlygų ir nuostatų, kad du žmonės, atradę meilę, oficialiai įtvirtintų partnerys­tę. Galbūt tai sukels šypseną, nes dabar populiarūs santykiai be įsipa­reigojimų. Tačiau aukštesniųjų jėgų sutvirtintas ryšys Įgyja gilesnę pras­mę, būna tvirtesnis. Juk sakoma, „ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria”. Tie, kurie suvokia dvasinio gy­venimo dėsnius, supras, kas slypi už šių žodžių.

Būna, ateina žmogus turėdamas tiks­lą kuo greičiau rasti gyvenimo drau­gą ar draugę, bet matyti, kad naujų santykių sėkmingos pradžios dar rei­kia lukterėti keletą mėnesių. Tokiais atvejais patariu išlaukti – kad sutikta meilė tęstųsi, labai svarbu poros san­tykių pradžia.

<…>

Kokio amžiaus žmonės ateina į jūsų pažinčių klubą?

Į mūsų klubą kreipiasi dvasines verty­bes puoselėjantys įvairaus amžiaus žmonės nuo 23-ejų, iki 60-ies ir vy­resni. Daugelis pasibeldžia nedrąsiai, apnikti abejonių, nes kartą jau buvo nusivylę, išduoti ar netekę mylimo žmogaus. Nenori antrąsyk suklysti, bet ir nenori likti vieniši. Taip jau yra – kiekvienam reikia artimo žmogaus. Siela trokšta bendravimo. Kartais paieškos užsitęsia, ypač kai žmogus nesugeba atleisti. Santy­kiai – labai plona riba tarp gėrio ir blo­gio. Natūralu, jog po skyrybų sunku susitvarkyti su kunkuliuojančiomis emocijomis (pykčiu, kerštu, nevilti­mi, skausmu ir kt.). Neigiamos emo­cijos užblokuoja meilės energijos tė­kmę, todėl daugeliui ilgai nepavyks­ta sutikti jam skirto partnerio. Tokiu atveju pirmiausia stengiuosi užge­sinti tą liepsnojantį laužą, padėti nau­jai pažvelgti į meilę, nes ji gali ateiti tik tada, kai žmogus atviras meilei. Savo klientams siūlau įvairias jiems priimtinas  praktikas:  meditaciją, jogą, taiči, jos padeda atsipalaiduo­ti, susigrąžinti harmoni­ją ir vėl pajusti pilna­tvę. Ypač veiksmin­gas sąmoningas kvė­pavimas, rebefingas ir kt. (po kelių pratybų žmogus gali prak­tikuoti individua­liai). Kai kurie į tai žvelgia skeptiškai, nenori atlikti „namų darbų”, bet iš darbo praktikos galiu pasakyti, kad pamė­ginus rezultatai būna stulbinami.

Kaip manote, kodėl kai kuriems žmonėms nesiseka rasti gyveni­mo partnerį?

Kartais žmonės pernelyg viską ver­tina vien protu, neretai po pirmojo pasimatymo man klientės sako: „Jis nesugebėjo net atidaryti automobilio durelių ir praleisti į priekį.” Tad mote­rims dažnai primenu, jog po pirmojo pasimatymo nereikėtu vyro „nukry­žiuoti” – atimti galimybės pasitaisy­ti. Suteikite jam dar vieną šansą. Įsi­vaizduokite, kad jis tuo metu jaudino­si ne ką mažiau. Kartais reikia įsileis­ti kitą žmogų visa širdimi. Juk ryšys mezgasi pamažu.

Neretai nesiseka sutikti skirtojo, nes iš kito reikalaujame to, ko patys neno­rime duoti ar ką bijome prarasti. Pa­vyzdžiui, moteris trokšta pasiaukojamų santykių ir nesupranta, kodėl jų nesulaukia. Tačiau viduje baimina­si artimų santykių, nes jie asocijuo­jasi su savęs, laisvės praradimu. Ne­sąmoningai apie tai galvodami sklei­džiame tą informaciją energiniu lyg­meniu, todėl ir pritraukiame netinka­mus partnerius, kurie pateisina mūsų nesąmoningus lūkesčius. Kad sukur­tume artimus santykius, į susitikimus ar pasimatymus reikia eiti nusiteikus priimti meilės energiją.

Atliekate ir psichologės darbą?..

Daug kalbamės su kiekvienu atėju­siuoju, stengiuosi išaiškinti, kad svar­bu pasikeisti pačiam, pamatyti savo privalumus, trūkumus, ydas, dory­bes ir silpnybes, o ne skubėti kaltinti kitų ar likimo. Vos tik žmogus atsikra­to nuoskaudų ir kitų blogų emocijų, sugeba atleisti, suvokia gilesnę buvu­sių santykių prasmę, nustemba, kad jo gyvenimas ima keistis į gera. Kartą viena moteris užpildė pažinčių tarnybos anketą, tačiau mums susitikti nepavyko. Kai po pusmečio su­sisiekėme, pasirodo, ji jau buvo ište­kėjusi. Stebuklas įvyko. Ir tik todėl, kad užpildžiusi anketą moteris min­tyse nusiteikė meilės laukimui. Vil­tis, nuoširdus tikėjimas atverta duris meilei. Tos vibracijos sklinda ir pri­traukia kitą žmogų, taip pat trokš­tantį nuoširdžios draugystės ar mei­lės. Minties galia yra stipri ir galinga energija, kuri daro stebuklus. Tačiau pernelyg didelis skubėjimas, nekantrumas ir noras kuo greičiau rasti tinkamą partnerį, priešingai, užblokuoja energijos tėkmės srautą, to­dėl rezultatas būna priešingas. Arba žmogus iš vienišumo praranda gyve­nimo prasmę, nustoja gyventi ir tokiu būdu užkerta kelią meilės energijai.

Ar tiesa, kad du žmonės gyveni­me susitinka neatsitiktinai?

Taip, tiesa. Artimos sielos ieško vie­na kitos. Tai – tarsi išankstinis sie­lų susitarimas. Jos turi susitikti tam, kad padėtų viena kitai tobulėti, iš­spręstų galbūt iš praėjusio gyveni­mo likusias problemas, kad įgytų ar atsikratytų tam tikrų savybių ir pan. Astrologijoje tai vadinama karminė­mis skolomis.

Turėjau klientų, kurie išsiskyrė dėl to, kad sutuoktinis vis nurodinėdavo, auklėdavo. Viena moteris per pokal­bį paaiškino skyrybų priežastį: „Jis buvo neblogas žmogus, bet nepa­kenčiamas, vis mokydavo, kaip rei­kia gyventi.” Žvilgterėjusi į jos astro­logini horoskopą, pamačiau, kad bū­tent toks sutuoktinis jai tinka. Vyras buvo moters dvasinis vedlys, moky­tojas, o jos užduotis – išsiugdyti tam tikrų savybių: kantrybės, tolerancijos, etikos, moralės. Atlikus poros suderi­namumą, paaiškėjo, kad jai reikia bū­tent po šiuo zodiako ženklu gimusio gyvenimo partnerio. Kai paaiškinau santykių esmę. pasakiau, kad jai ver­tėtų susitaikyti su buvusiu vyru, ieš­koti kompromisų, moteris griežtai pa­purtė galvą.

Kartais sutinkame tokį partneri, ku­rio padedami išmokstame sunkias gyvenimo pamokas.

Gal žinote laimingos santuokos receptą?

Kokia bus ir kiek truks dviejų žmonių sąjunga, lemia daugybė dalykų. Juk net namo statyba gali tapti didžiuliu partnerystės išbandymu. Du žmo­nės turi derinti savo tikslus, galimy­bes, aukotis, ko nors atsisakyti ir vėl iš naujo atrasti dėl vienas kito. Mūsų tikslas – padėti žmonėms rasti sielos antrąją pusę, o visa kita lems jų gebė­jimas aukotis ir mylėti. Jeigu du žmo­nės išmoksta ne tik laukti, imti, bet ir duoti, suprasti artimą, santuoka pa­prastai būna laiminga.

Sakoma, pliusas traukia minusą. Kai šeimoje, tarkim, susitinka du valdin­gi, vadovauti mėgstantys žmonės (du minusai arba du pliusai), be abe­jo, nesutarimai neišvengiami. Kar­tais tie konfliktai tik sustiprina san­tykius, nes priverčia žmones ieškoti kompromisų. Jei jų nerandama, har­moningų santykių nėra ko tikėtis. Vienas vyras atėjęs paaiškino, kad jo skyrybų priežastis buvo ta, jog su žmona neišsiteko po vienu stogu. Ji buvo pernelyg valdinga, emociona­li, kategoriška ir vyriška. Stiprios mo­ters pašonėje gerai jaučiasi moteriš­kų savybių (in energijos) turintys vy­rai. Taigi yra vyrų, kurie „teka”, ir yra moterų, kurios „veda”. Tai nėra blo­gai, svarbiausia, kad šeimoje ir santy­kiuose būtų išsaugota pusiausvyra, harmonija ir abipusis supratimas.

Kokios dažniausios skyrybų priežastys?

Skyrybų priežastimi dažniausiai tam­pa smulkmenos. Jei vyras grįžęs kal­ba tik apie darbą arba leidžia laiką prie televizoriaus, be abejo, žmona po metų kitų santuokoje pasijunta vieniša. Prasideda barniai, pasipi­la priekaištai. Nesutarimai ir ginčai išbalansuoja namų harmoniją. Su­tuoktinis, norėdamas išvengti prie­kaištų, stengiasi vėliau grįžti, užsi­sklendžia.

Pastebėjau, kad pastaruoju metu santykiai labai nukenčia ir dėl inten­syvaus darbo, skubėjimo, pašėlusio gyvenimo tempo. Skyrybų priežas­timi vis dažniau tampa dėl partnerio dėmesio stokos atvėsę santykiai, Kai vyras vakare namo grįžta emociškai ir fiziškai pavargęs, neturi jėgų skirti dėmesio, meilės, šilumos. Galiausiai šeima išyra. Paskui stebisi: „Aš viską atidaviau šeimai, dirbau tik dėl gerovės, viskuo aprūpinau, samdžiau au­klę, namų šeimininkę, kad tik žmonai būtų lengviau.” Be abejo, jis uždirbo pinigų, sukūrė gerovę, bet žmonai trūko buvimo kartu, meilių apkabini­mų, paprastų žmogiškų jausmų.

Ne visada būna kalta tik viena pusė

Būtent. Pirmiausia reikia ieškoti savo klaidų. Moterys dažnai kaltina vyrus: gėrė, buvo girtuoklis. O kodėl toks tapo? Kas buvo negerai, ko trūko, kad įniko į stikliuką? Santykiuose at­siveria tuštuma, kai yra nesusikalbė­jimas, nesiklausymas ir nenoras iš­girsti vienas kitą.

Dar kartą pakartosiu: santuokoje svarbu ieškoti kompromisų. Vieną va­karą galima drauge pažiūrėti sporto varžybas, o kitą kartą vyras gali pasi­aukoti ir nueiti su žmona į draugų va­karėlį, teatrą ar kino filmą. Sutuokti­niai turi palikti ir privačios erdvės vie­nas kitam, nes būna akimirkų, kai no­risi vienatvės, tylos. Darbas, karjera taip pat labai glau­džiai susiję su partneryste. Jei su­tuoktinis netikėtai netenka darbo, o kiti šeimos nariai ima priekaištauti, kad neišlaiko šeimos, yra veltėdis, žmogus patiria dar didesnę psichologinę traumą. Be palaikymo, supra­timo dar sunkiau išbristi iš nedarbo liūno. Tai gali net pastūmėti i savižu­dybę. Tad jei žmogus stengiasi, bet jam nepavyksta rasti darbo, užuot priekaištavus, kartais geriau apka­binti ir pasakyti: viskas susitvarkys, drauge iškęsime.

Nesėkmės, konfliktai parodo, kiek tvirti buvo santykiai, kiek stiprūs buvo jausmai, kaip žmonės geba spręsti problemas. Sunkumai, kurie nesunaikina, dažniausiai sustiprina ir užgrūdina šeimą…

Žurnalas „Ji“  Nr.18 2011.05.02 – 2011.05.08